CARIERA


ANUNŢURI

• ANUNȚ ADMITERE 2018


• ANUNT SEF SERVICIU SL IJJ HD


• ANUNȚ CONCURS SUBOFIȚER API


• ANUNȚ CONCURS SUBOFIȚER IT


• ANUNȚ CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL - ȘOFER


• ANUNȚ TESTARE PSIHOLOGICĂ


• CANDIDAȚI CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - SUBOFIȚER API


• CANDIDAȚI CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - SUBOFIȚER IT


• ANUNȚ TESTARE PSIHOLOGICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL


• TABEL NOMINAL SELECȚIE DOSARE PERSONAL CONTRACTUAL - ȘOFER


• REZULTATE PROBA PRACTICĂ SUBOFIȚER API


• REZULTATE TEST SCRIS SUBOFIȚER MAGAZINER


• REZULTATE PROBA PRACTICĂ SUBOFIȚER IT


• REZULTATE TEST SCRIS SUBOFIȚER IT


• REZULTATE FINALE SUBOFIȚER IT


• REZULTATE PROBA PRACTICĂ PERSONAL CONTRACTUAL - ȘOFER


• TABEL NOMINAL REZULTATE INTERVIU ȘOFER


• REZULTATE FINALE ȘOFER


ARHIVĂ ANUNŢURI

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ADMITERE

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. m) şi n) se realizează cu ocazia examinării medicale.

© Copyright - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - 2018